Bunuri procurate

bunuri.pdf [36,05 Kb] (downloads: 41)

Continue Reading

Plan de achiziţii

plan-de-achizitii.pdf [68,87 Kb] (downloads: 39)

Continue Reading

Regulament

regulament-de-ordine-interna-2018-2019-1.pdf [732,56 Kb] (downloads: 41)

Continue Reading

Bujetul

buget-2020.pdf [692,2 Kb] (downloads: 32)

Continue Reading

Donaţie

donatie-2019-1.pdf [140,88 Kb] (downloads: 38)

Continue Reading

ANUNŢ

Înregistrarea copiilor pentru a fi înmatriculați în clasa I-i, va fi posibilă online pe site-ul escoala.chisinau.md din 1 aprilie 2019.
Site-ul conține un ghid privind completarea cererii de înmatriculare.

Continue Reading

Bugetul IPLT "L. Deleanu"

Bugetul autorităţii instituţiei bugetare 2019
Cod
APL 1001
Instituţia Liceul Teoretic Liviu Deleanu 14246
Sursa Bugetul local de nivelul II 22

A. Sinteza resurselor şi cheltuielilor, mii Iei
Denumirea Cod Suma
F3- activitatea Cheltuieli, resurse (S3) Eco (k2)
I. RESURSE, total 18018,9
Resurse generale 149800 300 18012,9
Resurse colectate 142320 297 6,0
H. CHELTUIELI, total* 300 18018,9
Recurente ■
Investiţii capitale


B. Resuse colectate de autorităţi/instituţii bugetare, mii Iei
Denumirea Cod Suma
S5 S6- donator F1F3 -funcţia P3 (7xx) proiecte investitional Eco (k6)
Total
Resurse interne 1 142320 6

Resurse externe 200

C. Programele de cheltuieli Cod
Grupa 922 F1F3
Program 88 PI
Subprogram 06 P2


I.Informaţie generală
Scop
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)


Descriere succintă


II. Indicatori de performanţă
Categoria cod Denumirea Unitatea de
măsură Valoarea
De rezutat ROI Gradul de încadrare a elevilor în înv.liceal % 60,00
R02 Ponderea copiilor cu CES integraţi anual % 5,00
R03 Gradul de asigurare a instituţiilor de învătămînt liceal cu TIC % 70,00
R05 Rata cadrelor didactice angajate în instituţie de învătămînt liceal % 5,00
De produs P01 Numărul de elevi înrolaţi in instituţia ae învătămînt liceal unitatea 1486
P02 Numărul de centre de resurse deschise pe lîngă instituţia de învătămînt liceal unitatea 1
P03 Numărul instituţii de invţammt liceal cu renaratîi efectuate si baza tehnico-materială unitatea 1
P04 Numărul de licee asigurate cu sistem TIC unitatea 1
P05 —Numărul ue cauie uiuaciice angajate iu instituţiile de învăţămînt liceal unitatea 99
De eficienţă E01 Cheltuieli medii pentru instruirea unui „eiev pondeat” lei 10786,30
E04 cneirtneirmeairpentnniezvunarea
infrastructurii şi bazei tehnico-materiale mii lei 170,00
F.Ofi —N umăr ui ue eievrcu uns "ia u uiniaie ue
j J:JA—— unităti 11


IlI.Cheltuieli, mii lei
Denumirea Cod Suma
P3-activitatea Eco (k6)
Salariul de baza 211180 9300,0
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 2139,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 212210 418,5
Energie electrica 222110 350,0
Alimentaţia 0448 222990 1990,5
Energie termica 222130 650.0
Apa si canalizare 222140 230,0
Alte servicii comunale 222190 37.5
Servicii informaţionale 222210 30,0
Servicii de telecomunicaţii 222220 4,0
Servicii de locatiune 222300
Servicii de transport 222400
Servicii de reparaţii curente 222500 320,4
Formare profesionala 222600 6,0
Deplasări de serviciu in interiorul tarii 222710
Servicii medicale 222810
Servicii editoriale 222910
Servicii de paza 222940 3,0
Servicii poştale 222980
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 30,0
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporara de munca 273500 60,0
Reparaţii capitale ale clădirilor 311120 2000,0
Procurarea maşinilor si utilajelor 314110 160,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodăresc 316110 100,0
Procurarea activelor nemateriale 317110
Procurarea altor mijloace fixe 318110 5,0
Procurarea combustibilului, carburanţilor si lubrifiantilor 331110
Procurarea pieselor de schimb 332110
Procurarea produselor alimentare 333110
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 334110 15,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice si alte scopuri 335110 15,0
birou 336110 75,0
Procurarea materialelor de construcţie 337110 80,0
Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei 338110

Total 18018,9


D. Limitele de investiţii capitale
Denumirea Cod Suma
P1P2 P3 proiect Eco (k6)

Continue Reading

Declarație

Anexa nr.5
la Regulamentul privind evaluarea,
raportarea sistemului de management
financiar şi control şi emiterea
declaraţiei privind buna guvernare

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, ______Gherman Ala ____________________________________________ ,
(numele, prenumele)
în calitate de ___________________ director______________________________________________ ,
(denumirea funcţiei)
declar că __________IPLT “Liviu Deleanu”, mun Chişinău_________________________ , dispune de un
(denumirea entităţii publice)

sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare _________permite___________________________
(permite integral/ permite/ permite parţial/ nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.
Sistemul de management financiar şi control _________________cuprinde_______________________________________
(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parţial/ nu cuprinde)

mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia ___au________ la bază evaluarea riscurilor.
(au/ nu au)
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie __2018_______, sistemul de management (anul)
financiar şi control al ________________________ IPLT “Liviu Deleanu”, ____________________ este
(denumirea entităţii publice)

___________conform________________________________ cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.
(conform completamente/ conform/ parţial conform/ neconform)

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.


Data ___04.02.2019_______ ____________Semnătura ___ ______

Continue Reading

Invitaţie

Întâlnirea cu Absolvenţii 2019
Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"
DUMINICĂ, 3 Februarie 2019
ora 14:00
Sala de festivităţi
Vă aşteptăm să retrăim nostalgia anilor de şcoală alături de foştii colege şi profesori!

Continue Reading