Lucrari de schimbare a uşilor în IPLT „Liviu Deleanu”


ANUNȚ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
1. Tip procedură achiziție: COP

2. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate nu se aplica
3. Obiectul achiziției: Lucrari de schimbare a uşilor în IPLT „Liviu Deleanu”
4. Cod CPV: 45441000-0
5. Data publicării anunțului de intenție: 20 februarie 2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de schimbare a uşilor în IPLT «Liviu Deleanu», mun. Chişinău
[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor IPLT «Liviu Deleanu», mun. Chişinău
[denumirea autorităţii contractante]
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituţiei
7. Modalităţi de plată: în baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție COP privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45441000-0 Lucrari de schimbare a uşilor
în IPLT „Liviu Deleanu”,
mun. Chişinău

m2 47,33 RpCO56A Demontari: timplarie din PVC (usi)

m2 28,60 RpCO56A Demontari: timplarie (vitralii)

kg 684,95 RpCP45A Demontarea usilor metalice

m2 57,25 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2 28,60 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
m2 19,57 CK12A Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
9. Tipul contractului: De antrepriză
10. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat: 31.12.2017
11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017
12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chişinău
15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreaga
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Scrisoare de înaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da
2 Împuternicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Da
3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da
4 Garanţia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da
5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da
6 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6. Da
7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7. Da
8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
9 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
10 Licenţa de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
11 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8. Da
12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9. Da
13 Raport Financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 [indicaţi suma sau indicaţi “Nu se cere” dacă nu este cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului]
Exemplu: 50000 lei. Da / Nu
15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani [indicaţi suma, cifra respectivă va fi stabilita în proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără TVA a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale]
Exemplu:800000 lei. Da
16 Lichiditate generală [indicaţi valoarea care va fi minim 100 procente].
Exemplu: Minim 100% Da
17 Declarație privind experiența similară
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10
sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11 Da
18 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
19 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
21 Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii. Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.
Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
22 Informații privind subcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8.
Da
23 Informații privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat Da
24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
25 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
26 Certificate de calitate a principalelor materiale
Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
27 Perioada de garanție a lucrarilor 5 ani Da
28 Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da/Nu
29 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chişinău
b) Adresa: mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022-51-63-73
d) Fax: ------
e) E-mail:ldeleanu@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gherman Ala
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: http://liviudeleanu.com/
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 06.03.2017, ora: 14.00
- pe: 06.03.2017, ora: 14.30
b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Limba în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
25. Garanția pentru ofertă: ------------
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5%.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:
Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 175 008, 375 lei.
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman L.Ș.
Ex.: Z. Chiosa
Tel. 022-51-63-46


Add comment

Add comment

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
reload, if the code cannot be seen