Lucrari de reparatie in IPLT "L.Deleanu"

ANUNȚ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: _Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziție: COP
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplică
5. Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie în IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
6. Cod CPV: 45000000-1
7. Data publicării anunțului de intenție: 15 octombrie 2018

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: ”Lucrări de reparaţie” conform necesităţilor Instituției Publice Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituției
9. Modalităţi de plată: în baza facturii fiscale şi a procesului verbal de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție COP privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
45000000-1 1. Cab. 315
Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele m2

77,50 CN54A
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm m2 77,50 CG56B
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 m2 77,50 CG17D
Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 36,40 CI14A
2. Cab. 415
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp m2 64,00 CG36A
3. Cab. 420
Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele m2

58,80 CN54A
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm m2 58,80 CG56B
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 m2 58,80 CG17D
Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 30,90 CI14A

10. Tipul contractului De antrepriză
11. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 31.12.18
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.18
13. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”, mun. Chișinău, str. Deleanu 5/4
14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai scăzut preț
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplică
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:


Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Raport financiar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
9. Certificat de la Inspectoratul fiscal de Stat Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
10. Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
11. Prezentarea confirmării examinării cunoștințelor în domeniul protecției muncii Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 5/4
c) Tel: 022-51-63-46 sau 022-51-63-73
d) E-mail: ldeleanu@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman, director
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ldeleanu@gmail.com
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- până la: [ora exactă]
____930_______________________________________________
- pe: [data] ___19.10.2018__________________________________________________
b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al procedurii negociate: _____19.10.2018, ora_930______

f) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”
Adresa: mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 5/4
Deschiderea ofertelor va avea loc :
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”
Adresa: mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu 5/4
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 31.12.18
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat
25. Garanția pentru ofertă: Nu se cere.
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere.
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.
29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.
30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 100 000 lei


Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman L.Ș.

Continue Reading

Reparatie

reparatie.pdf [320,43 Kb] (downloads: 160) reparatie.pdf [320,43 Kb] (downloads: 160)

Continue Reading

Lucrari de reparatie in IPLT "L.Deleanu"


ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri
[Formatul documentului nu va fi modificat]
1. Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziţie: COP
4. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplică
5. Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie în Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
6. Cod CPV: 45000000-1
7. Data publicării anunţului de intenţie: 03 aprilie 2018

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării ’’Lucrări de reparaţie” conform necesităţilor Instituţiei Publice Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu” (în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.
8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituţiei
9. Modalităţi de plată: în baza facturii fiscale si a procesului verbal de recepţie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preturi privind executarea următoarelor lucrări:
Nr.
d/o Cod
CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea
de
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1. 1. Vestiar- subsol
1. 45000000-1 Executarea pereţilor despărţitori monostrat din fortan, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 100m2 0,65 CD56A
2. 45000000-1 Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura, la construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv m2 5,60 CK21A
3. 45000000-1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului pina la 1,00 mp inclusiv m2 1,00 CK23A
4‘ 45000000-1 Grunduirea suprafeţelor interioare a m2 165,70 CN53A
1
I

pereţilor
5. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. m2 165,70 CF50B
6. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. Diferenţa in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) m2 165,70 CF51B k=5
7. 45000000-1 Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 165,70 CF17C
8. 45000000-1 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor m2 165,70 CF57A
9. 45000000-1 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereţi m2 165,70 CN06A
10. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului m2 39,00 CF52B
11. 45000000-1 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenţa in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) m2 39,00 CF53B k=5
12. 45000000-1 Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 15,00 CF17C
13. 45000000-1 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 m2 39,00 CF57A
1
2

mm pe suprafeţele, tavanelor
14 45000000-1 Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) m2 39,00 CN06A
15 45000000-1 Rama cu jaluzele fixe, gata confecţionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidărie buc 12,00 VB09A
16 45000000-1 Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătură corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 25,00 IC35B
17 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 6,00 IC38A
18 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 10,00 IC38G
19 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, MP d20 buc 10,00 IC38A
20 45000000-1 Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv buc 4,00 IB05A
21 45000000-1 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 8,00 ID01B
22. 45000000-1 Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" buc 2,00 ID04A
23. 45000000-1 Bratara pentru fixarea conductelor buc 15,00 IC41A
3

din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, ţeava avind pina la 1" inclusiv
24 45000000-1 Montarea conductorilor mascaţi, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protecţie, montati ingropat, avind secţiunea pina la 16 mmp m 40,00 RpEBOlA
25 45000000-1 Montarea corpurilor de iluminat de perete buc 4,00 RpEF13C
26 45000000-1 Montarea interupatoarelor buc 4,00 RpEEOlA
2. Sala de forţa, subsol
27 45000000-1 Demontarea ţevii negri, pentru instalaţii, montate la incalzire centrala prin sudare, la construcţii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuţie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" m 35,00 RpIC19Al
28 45000000-1 Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătură corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 35,00 IC35B
29 45000000-1 Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" buc 2,00 ID04A
30 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 8,00 IC38G
31. 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, olandez d20 buc 10,00 IC38A
32. 45000000-1 Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente buc 4,00 IB05B
33. 45000000-1 Robinet cu ventil cu dublu reglaj buc 8,00 ID01B
4

(tur sau retur) pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
34 45000000-1 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, ţeava avind pina la 1" inclusiv buc 15,00 IC41A
3. Cab. 402
35 45000000-1 Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele m2 57,50 CN54A
36 45000000-1 Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm m2 57,50 CG56B
37 45000000-1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: mai mari de 16 m2 m2 57,50 CG17D
38 45000000-1 Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 29,00 CI14A
4. Cab. 418
39 45000000-1 Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătură corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 6,00 IC35B
40. 45000000-1 Robinet de trecere sau de reţinere cu mufe pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" buc 2,00 ID04A
41. 45000000-1 Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu ţeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, olandez d20 buc 8,00 IC38A
42. 45000000-1 Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente buc 4,00 IB05B
43. 45000000-1 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalaţii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 8,00 ID01B
i
5

44 45000000-1 Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalaţia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, ţeava avind pina la 1" inclusiv buc 8,00 IC41A
5. Acoperiş, casa scării
45 45000000-1 Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafeţe orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat m2 28,50 IzFOlB
46. 45000000-1 Invelitori la acoperişuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafaţa orizontale montate pe suport continuu (I strat) m2 28,50 RpCI34A
47. 45000000-1 Invelitori la acoperişuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafaţa orizontale montate pe suport continuu (II strat) m2 28,50 RpCI34A
48. 45000000-1 Glafuri montate la parapet din tabla m 14,00 CK26B
10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.
11. Tipul contractului: De antrepriză.
12. Termenul şi condiţiile de executare solicitat (durata contractului): 31.12.2018
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.18
14. Locul executării lucrărilor: Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”, mun. Chisinău, str. Deleanu 5/4
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai scăzut preţ
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor:
a)
b)
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplică
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:
6

Nr.
d/o Denumirea documentului/cerintei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
Nr.
d/o Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Raport financiar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
9. Certificat de la Inspectoratul fiscal de Stat Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
10 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
11 Confirmare privind examinarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
12
i Certificat privind vizita la amplasarea locului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei autorităţii contractante Da
20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
7

'
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 5/4
c) Tel: 022-51-63-46 sau 022-51-63-73
d) E-mail: ldeleanu@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman, director
Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line Ia adresa: ldeleanu@gmail.com
în cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.
A
21. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
- până la: 13.00
- pe: 18.04.2018
b) Data-Iimită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al
procedurii negociate:
f) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise:
Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”
Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 5/4
Deschiderea ofertelor va avea Ioc :
Instituţia Publică Liceul Teoretic ’’Liviu Deleanu”
Adresa: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu 5/4
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste Ia deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 31.12.18
24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat
25. Garanţia pentru ofertă:
Garanţia ofertei în suma de 1% din valoarea ofertei fără TVA în formă de garanţie bancară.
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: Garanţia de bună execuţie în suma de 5% din
valoarea ofertei fara TVA.
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.
29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 192 671,66 lei
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman


L.Ş.
8

Continue Reading

Anunţ de angajare.

Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu" angajeaza cadru didactic de sprijin
Adresa: Strada Liviu Deleanu 5/4, Chișinău 2071, Молдова
Телефон: +373 22 516 346

Continue Reading

Lucrari de schimbare a uşilor în IPLT „Liviu Deleanu”


ANUNȚ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
1. Tip procedură achiziție: COP

2. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate nu se aplica
3. Obiectul achiziției: Lucrari de schimbare a uşilor în IPLT „Liviu Deleanu”
4. Cod CPV: 45441000-0
5. Data publicării anunțului de intenție: 20 februarie 2017

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de schimbare a uşilor în IPLT «Liviu Deleanu», mun. Chişinău
[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor IPLT «Liviu Deleanu», mun. Chişinău
[denumirea autorităţii contractante]
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul instituţiei
7. Modalităţi de plată: în baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție COP privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45441000-0 Lucrari de schimbare a uşilor
în IPLT „Liviu Deleanu”,
mun. Chişinău

m2 47,33 RpCO56A Demontari: timplarie din PVC (usi)

m2 28,60 RpCO56A Demontari: timplarie (vitralii)

kg 684,95 RpCP45A Demontarea usilor metalice

m2 57,25 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2 28,60 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
m2 19,57 CK12A Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
9. Tipul contractului: De antrepriză
10. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat: 31.12.2017
11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2017
12. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chişinău
15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreaga
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica
19. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Scrisoare de înaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da
2 Împuternicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Da
3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da
4 Garanţia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da
5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da
6 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.6. Da
7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.7. Da
8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
9 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
10 Licenţa de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
11 Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.8. Da
12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.9. Da
13 Raport Financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 [indicaţi suma sau indicaţi “Nu se cere” dacă nu este cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma necesară pentru finanţarea contractului pînă la momentul recepţionării primei plăţi de către ofertant conform contractului]
Exemplu: 50000 lei. Da / Nu
15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani [indicaţi suma, cifra respectivă va fi stabilita în proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără TVA a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale]
Exemplu:800000 lei. Da
16 Lichiditate generală [indicaţi valoarea care va fi minim 100 procente].
Exemplu: Minim 100% Da
17 Declarație privind experiența similară
sau
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Formularul F3.10
sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11 Da
18 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
19 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
21 Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii. Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.
Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
22 Informații privind subcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formuarul informativ F3.8.
Da
23 Informații privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat Da
24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
25 Manualul Calității Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
26 Certificate de calitate a principalelor materiale
Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
27 Perioada de garanție a lucrarilor 5 ani Da
28 Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da/Nu
29 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.
Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chişinău
b) Adresa: mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022-51-63-73
d) Fax: ------
e) E-mail:ldeleanu@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gherman Ala
Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: http://liviudeleanu.com/
În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: 06.03.2017, ora: 14.00
- pe: 06.03.2017, ora: 14.30
b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Limba în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat
25. Garanția pentru ofertă: ------------
26. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5%.

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele ____________________________________________________________________
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor:
Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 175 008, 375 lei.
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman L.Ș.
Ex.: Z. Chiosa
Tel. 022-51-63-46


Continue Reading

Declaratie

Anexa nr.5
la Regulamentul privind evaluarea,
raportarea sistemului de management
financiar şi control şi emiterea
declaraţiei privind buna guvernare

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, ______Gherman Ala ____________________________________________ ,
(numele, prenumele)
în calitate de ___________________ director______________________________________________ ,
(denumirea funcţiei)
declar că __________IPLT “Liviu Deleanu”, mun Chişinău_________________________ , dispune de un
(denumirea entităţii publice)

sistem de management financiar şi control a cărui organizare şi funcţionare _________permite___________________________
(permite integral/ permite/ permite parţial/ nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.
Sistemul de management financiar şi control _________________cuprinde_______________________________________
(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parţial/ nu cuprinde)

mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creşterea eficacităţii acestuia ___au________ la bază evaluarea riscurilor.
(au/ nu au)
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie __2016_______, sistemul de management (anul)
financiar şi control al ________________________ IPLT “Liviu Deleanu”, ____________________ este
(denumirea entităţii publice)

___________conform________________________________ cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.
(conform completamente/ conform/ parţial conform/ neconform)

Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.


Data ___06.02.2017_______ ____________Semnătura ___ ______

Continue Reading

Mobilier pentru liceu

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE din 06 februarie 2017
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri


1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi
4. Obiectul achiziției: Mobilier pentru liceu
5. Cod CPV: 39151000-5


Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării „Mobilier pentru liceu” conform necesităţilor IPLT «Liviu Deleanu», mun. Chişinău, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: bugetul instituţiei.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 CABINET METODIC
39151000-5 Biblioteca cu dulap de haine
buc 1 Toata constructia se executa din pal laminat de culoarea antracitului si de culoarea alba luciosa de grosime 18 mm si finisate cu cant abs 2 mm. Dulapul de haine este dotat cu o polita interioara si bara haine metalica. Balamale cu inchidere lenta.Usile se inchid cu lacat. Usile superioare la dulap mape sunt din sticla mata in profil de pal laminat, se inchid cu lacat. Usile de jos – din pal si se inchid cu lacat. Sertarele cu glisier bila. La toata compozitia minere metalice de tip “scoba”. Picior reglabil 10 mm. Soclu din pal.
39151000-5 Biblioteca buc 1 Toata constructia se executa din pal laminat de culoarea antracitului si de culoarea alba luciosa de grosime 18 mm si finisate cu cant abs 2 mm. Sertarele cu glisier bila. La toata compozitia minere metalice de tip “scoba”. Toate usile de jos se inchid cu lacat, balama cu inchidere lenta. Picior reglabil 10 mm. Soclu din pal.
39151000-5 Masa cu 4 sertare
buc 2 Corp din pal laminat de culoarea antracitului 18 mm finisat cu cant abs 2 mm. Ecranele frontal si lateral, fatada la sertare sunt din pal laminat alb lucios cu cant abs 2 mm. Blat din pal de culoarea stejarului inchis 36 mm abs 2 mm Sertare glisier cu bila, se inchid cu lacat central. Minere metalice de tip “scoba”. Masa este dotata cu suport procesor pe rotile si trecere cablu metalica. Picior reglabil 10 mm. Soclu din pal.
39151000-5
Masa pentru calculator buc 3 Corp din pal laminat de culoarea antracitului 18 mm finisat cu cant abs 2 mm. Ecranele frontal si lateral sunt din pal laminat alb lucios cu cant abs 2 mm. Blat din pal de culoarea stejarului antracitului 36 mm abs 2 mm. Picior reglabil 10 mm.
39151000-5 Masa pentru conferinta
buc 1 Corp din pal laminat de culoarea antracitului 18 mm finisat cu cant abs 2 mm. Ecranele laterale sunt din pal laminat alb lucios cu cant abs 2 mm. Blat din pal de culoarea stejarului inchis si alb lucios 36 mm abs 2 mm. Pe centru sticla mata 18 mm. Picior reglabil 10 mm.
39151000-5 Lambriu buc 2 Pal culoarea antracit 18 mm. Se fixeaza de perete.
2 CABINETUL DIRECTORULUI ADJUNCT
39151000-5 Biblioteca cu dulap haine

buc 1 Toata constructia se executa din pal laminat de culoarea antracitului si de culoarea alba luciosa de grosime 18 mm si finisate cu cant abs 2 mm. Dulapul de haine este dotat cu o polita interioara si bara haine metalica. Balamale cu inchidere lenta.Usile se inchid cu lacat. Usile superioare la dulap mape sunt din sticla mata in profil de pal laminat, se inchid cu lacat. Usile de jos – din pal si se inchid cu lacat, balamale cu inchidere lenta. Sertarele cu glisier bila. La toata compozitia minere metalice de tip “scoba”. Picior reglabil 10 mm. Soclu din pal.
39151000-5 Compozitia birou cu retur si masa vizitatori

buc 1 Corpul biroului este realizat din pal laminat de culoarea antracitului. Ecranele frontal si laterale din pal laminat alb lucios cu cant abs 2 mm. Blat din pal de culoarea antracitului 36 mm abs 2 mm. Biroul este dotat cu comoda 4 seratare, suport procesor pe rotile si trecere cablu. Fatadele la sertare din pal laminat alb lucios, glisierele cu bila, lacat central. Anexa pentru vizitatori este din pal antracit cu ecran lateral din pal alb lucios. Topul din pal antracit 36 mm abs 2 mm. Returul realizat din pal laminat de culoarea antracitului. Ecranele laterale si fatadele la sertare din pal laminat alb lucios cu cant abs 2 mm. Blat din pal de culoarea antracitului 36 mm abs 2 mm. Usile si sertarele se inchid cu lacat. Picior reglabil 10 mm. Soclu din pal.
39151000-5 Polite suspendate buc 1 Polite sunt executate din pal laminat alb lucios 18 mm cu cant abs 2 mm. si pal laminat de culoarea stejarului inchis 18 mm abs 2 mm. Ecranele din spate sunt pal laminat de culoarea stejarului inchis, balama cu inchidere lenta. Toata compozitia se prinde de perete.
3 VESTIAR
39151000-5 Panou cu cuiere buc 9 Ecran din pal laminat 18 mm de culoarea antracitului
Cuiere metalice satin. Se fixeaza de perete.
39151000-5 Lavita pe carcas metalic buc 9 Carcas din teava metalica 20x20 mm. vopsit in conditii de fabrica cu vopsea-praf inoxidabila. Top din pal laminat de culoarea antracit 28 mm cu cant abs 2 mm.

4 39151000-5 Banca scolara cu 2 scaune buc 50 Carcasul bancii din teava metalica 20x20 si 25x25 mm. vopsit in conditii de fabrica cu vopsea-praf inoxidabila. Top din pal fag 18 mm finisat cu abs 2 mm cu colturile rotungite. Carcasul scaunelor din teava metalica 20x20 mm cu forma ergonomica in regiunea lombara. Sezutul este executat din fanera multistrata acoperita cu lak cu forma ergonomica.

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 1 lună

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat de înregistrare Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Raport financiar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
9. Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic «Liviu Deleanu»
b) Adresa: mun. Chişinău
strada L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022-51-63-73

d) Fax: -----
e) E-mail: ldeleanu@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Gherman Ala.

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la: 14:00
- pe: 14.02.2017
- pe adresa: Instituţia Publică Liceul Teoretic «Liviu Deleanu»
mun. Chişinău
strada L. Deleanu 5/4


Ofertele întîrziate vor fi respinse.

9. Criteriul de atribuire este: Prețul cel mai scăzut.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

11. Garanția pentru ofertă: Nu se cere
12. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150 000,00Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman L.Ș.

Ex.: Z. Chiosa
Tel. 022-51-63-46

Continue Reading

Tablă şcolară ceramică verde

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE din 20 octombrie 2016
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziției: Tablă şcolară ceramică verde
5. Cod CPV: 30195000-2
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Table şcolare conform necesităţilor IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: bugetul instituţie.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:
Cod CPV 30195000-2
Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Tablă şcolară metaloceramică verde
Unitatea de măsură Dimensiuni: (lăţime x lungime ) mm: 1200 mm lăţime x 2500mm lungime Cantitatea 23
(lăţime x lungime ) mm: 1200 mm lăţime x 3000mm lungime Cantitatea 1

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
Tabla metaloceramică de tip e3 cu oţel de calitate acoperit cu email ceramic ecologic.
Prescripţii tehnice ale Tablei:

• suprafaţa netedă
•suprafaţă cu aplicare magnetică
•vizibilitate superioară cu reflexie difuză
Garanţie pentru suparafaţa metaloceramică verde de 20 ani.
Caracteristici de mediu

• e3 suprafaţa metaloceramică certificată pentru protecţia mediului
• Cantitatea sumară totală de cadmiu, de metale grele, mercur, crom hexavalent, şi de plumb să fie mai mică de 0,1% în suprafaţa ceramică
• Să nu conţină compuşi organici volatili (COV)
Lavabilitate
Toate reziduurile care rămân după ştergerea normală să fie posibil de îndepărtat prin spălare periodică „Scrisul fantoma” după ştergere să nu depăşească factorul de 0,49% pe suparafata tablei înainte de ştergere şi după ştergerea umedă.
Rezistenţa
Rezistenţa mare la deteriorare de impact, abraziune, zgârieturi şi decolorare.
Contrast - vizibilitate pentru table verzi
Suprafaţa magnetică
Rezistenţa suprafeţei la foc non-combustibilă.
Chenarul tablei: să fie metalic din profil de aluminiu cu lățime de 4 cm și colțarele inclusiv metalice
Tabla ceramică e3 să aibă la bază oţel de foarte bună calitate special pentru procesele de emailare şi să nu conţină oţel reciclat conform cerinţelor europene, produs în CE.
Servicii de transport, montare şi mentnanţă

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 1 lună
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022516346 sau 022516373
d) E-mail: ldeleanu@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman
9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la 02 noiembrie 2016, ora 09.00
- pe adresa: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic şi prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 150 000,00 lei.
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman_____________ L.Ș.

Ex. Z. Chiosa
Tel.: 022516346

Continue Reading

Cu ziua profesorului

În mai multe țări, Ziua profesorului este destinată a fi ziua specială de apreciere a cadrelor didactice. În unele dintre ele ziua este sărbătorită la sfârșitul săptămânii, în timp ce în altele este celebrată într-o zi lucrătoare. Din anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie.

Ne vom aminti cu apreciere de străluciţii nostri profesori, însă cu gratitudine de acei profesori care au atins simțămintele noaste umane. Lucrurile ce trebuiesc a fi învățate sunt în mod necesar o materie brută, însă căldura este elementul vital pentru creșterea plantelor și a sufletul copiilor. Noi așteptam ca dumneavoastră sa împliniti ţeluri de neatins cu instrumente neadecvate. Și totuși, uneori reușiți să duceți până la capăt această misiune imposibilă. Dumneavoastră ne deschideți ușa spre noi orizonturi, sunteti ca o lumânare care îi lumineaza pe altii consumându-se pe sine. Sunteti veșmântul pe care îl putem imbraca atunci cand avem nevoie. Dumneavoastră faceţi să crească două idei acolo unde există doar una. Un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele sa ţi se pară ușoare. De învățat învățăm multe și de la toți, dar profesorul ne invata sa învățăm.
­
Cu studenţii-i muncă ­grea
Şi prin ani, de-acum-­nainte,
Unii nu vă vor uita,­
Alţii vă vor ţine min­te.

Continue Reading

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE Achiziţie: Proector

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE, 22 septembrie 2016
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri


1. Denumirea autorităţii contractante: IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
2. IDNO: 1013620005901
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preţuri
4. Obiectul achiziției: PROIECTOR SHORT THROW, LAPTOP şi ACCESORII
5. Cod CPV: 71318000-0

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Tabla Interactivă pentru Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” conform necesităţilor IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” pentru perioada bugetară 2016, este alocată suma necesară din: bugetul instituţie.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 71318000-0 PROIECTOR SHORT THROW Proiect 5 Specificatii minime solicitate:
REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200]
LUMINOZITATE 3000 ANSI Lumens
CONTRAST 18.000:1
INTRARI 1 x HDMI in, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x S-Video in, 1 x Composite in, 1 x Audio In, 1 x USB (service/remote mouse)
CONTROL RS232 9pin, RJ45
IESIRI 1x VGA; 1 x Audio Out
AUDIO 2W
LAMPA 6000/5000/4500 hours (Eco+ / ECO/ Bright Mode)
CULORI EXPUSE 1073.4 Million
RAPORTUL DE PROIECTARE
~ 0.626:1, short throw
DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 1.00 – 5.00m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3
CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical
CONSUM DE ENERGIE 235W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 205W Eco+ mode < 0.5W Standby mode
SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection
ACCESORII INCLUSE Lens Cover, AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card
ACCESORII
5 Specificatii minime solicitate:
Suport de montare a proiectorului pe perete:
- compatibil cu videoproiectorul
- extensibil de la 535mm pana la 1350 mm
- inaltime ajustabila pe perete pana la 100mm
- rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg
- preasamblat
- confectionat din material durabil
- posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°
- canal pentru cabluri
cablu VGA 10m (male-male connectors)
cablu HDMI 10m (male-male connectors)
Laptop 6 Specificatii minime solicitate:
15.6" HD (1366x768) Glare,
CPU # of Cores 4
# of Threads 4
Processor Base Frequency 2.16 GHz
Burst Frequency 2.58 GHz
TDP 7.5 W
Scenario Design Power (SDP) 4.5 W
Lithography 22 nm
RAM 4Gb (1x 4Gb) PC3-12800
HDD 500Gb 5400rpm, SSD 250
Integrated Intel HD Graphics
HDMI out, DVD-RW, LAN Gbit NIC
Bluetooth 4.0, WiFi 802.11bgn
1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Card Reader, 0.3MP Webcam
4-cell 32Wh Li-Ion Battery

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 1 lună
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1. Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
2. Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitanţi în caietul de sarcini.
Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
3. Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
4. Licenţa de activitate Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
5. Informaţii generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
6. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da
8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară au pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
b) Adresa: mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
c) Tel: 022516346 sau 022516373
d) E-mail: ldeleanu@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ala Gherman
9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:
- pînă la 07 OCTOMBRIE 2016, ora 09.30
- pe adresa: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
mun. Chişinău, str. L. Deleanu 5/4
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
10. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic şi prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
12. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”
13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 170 000,00 lei.
Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman_____________ L.Ș.


Ex. Z. Chiosa
Tel.: 022516346

Continue Reading